40942599-photo-of-adult-focused-colleagues-working-with-laptop (2)

Fördjupning inom arbetsrätten

01

Specialistkompetens i arbetsrätt

02

Över 1500 förhandlingar per år

03

Omfattande internationell erfarenhet

Arbetsrätt – Fördjupning

Arbetsrättsexperten har mångårig erfarenhet inom arbetsrätt. Vi utbildar utifrån kunskaper om arbetsrätt som är av betydelse för att undgå kostsamma erfarenheter eller otydliga avtal. Inom ramen för fördjupningskursen så belyser vi viktiga begrepp och relaterar dessa till lag och praxis. Vi lyfter vikten av att redan från start ha strukturerat organisationen personalmässigt ändamålsenligt med relevanta anställningsvillkor för varje befattning. Den kostnadsbild per befattning som företaget önskar, definierad befattningsbeskrivning och med tydliga tillägg avseende sekretess, konkurrensklausuler och övriga förpliktelser och eventuella förmåner är viktigt. Ibland har dock företaget utvecklats på sådant vis så att behoven av reglering ändras jämfört med detsamma företag när det var yngre. Företaget behöver då kompetens för att kunna omreglera berörda anställningsförhållanden på ett enkelt och smidigt sätt så att företaget uppnår de anpassningar som behövs till lägsta möjliga ekonomiska eller sociala kostnad. Det ligger i sakens natur att brister vid utgångsförhållandet eller brister vid en eventuell omreglering kan få stora och oönskade konsekvenser därav bör utföraren inneha rätt och adekvat kompetens för uppgiften. Vi på Arbetsrättsexperten är specialister i arbetsrätt och har glädjen av att kunna erbjuda den vägledning och det stöd som fodras.

Utbildningen (24 utbildningstimmar) fördelas enligt tre utbildningsdagar om 8 timmar vardera.

Utbildningsmoment
- Konkurrensklausul i anställningsavtal
- Sekretessförbindelser
- Delägaravtal
- Vd avtal
- Särskild lojalitet för vissa chefs och andra förtroende befattningar
- Omorganisation och arbetsbrist
- Bevisbördans placering
- Verksamhetsövergång
- Skadeståndskrav och tvister
- Samförståndslösningar

Utbildningen är på avancerad nivå varpå lägst 2 års erfarenhet av arbetsrättsfrågor
fordras för att kunna dra nytta av utbildningen. Utbildningen förläggs till anpassad
utbildningsort och högst 20 deltagare per utbildningstillfälle.