7610763-people-taking-notes-in-a-meeting (1)

Utbildning inom arbetsrätt

01

Specialistkompetens i arbetsrätt

02

Över 1500 förhandlingar per år

03

Omfattande internationell erfarenhet

För den som är intresserad av att utbilda sig eller vidareutbilda sig inom arbetsrätt finns en rad olika kurser och utbildningar att välja bland. Förhandlare och processjurister hos Arbetsrättsexperten har alltid lägst en svensk Jur.kand eller Juristexamen, och genomgår regelbundet inom ramen för sin anställning vidareutbildning i förhandling, förhandlingstekniker och förhandlingsstrategier och arbetsrätt, men även för den som inte arbetar aktivt inom arbetsrättens område kan det i många fall vara värdefullt att få en överblick över det arbetsrättsliga området. Nedan följer några exempel på lärosäten som erbjuder utbildningar och kurser inom arbetsrätt.

Står du inför en arbetsrättslig förhandling eller tvist rekommenderar vi på Arbetsrättsexperten alltid att du tar hjälp av en jurist med särskild specialistkompetens inom arbetsrätt.

Malmö universitet

Vid Malmö universitet ges bland annat en kurs i arbetsrätt om 15 högskolepoäng, som sker deltid samt helt på distans utan fysiska träffar. Utbildningen omfattar bland annat; formkrav för anställningsavtal, vad som utgör saklig grund för uppsägning, innebörden av arbetsledningsrätten, kollektivavtal och fackligt medbestämmande, arbetsgivares ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering, arbetsgivares skyldighet att motverka diskriminering samt arbetsrättsliga tvister. Kursen redogör även för den juridiska metoden och grundläggande avtalsrätt och fokuserar på grundläggande arbetsrätt, både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Inom ramen för kursen omfattas bland annat genomgång av lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagen. Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet.

Lunds universitet

Vid Lunds universitet ges bland annat en utbildning som utgör en grundkurs inom arbetsrättens område. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och mer därtill. Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. Seminarierna vänder sig främst till dig som vill jobba med personalfrågor eller arbetsledning i små och medelstora företag och du väljer själv om du vill delta i dessa. Se vidare under rubriken "seminarier" nedan. På sommaren ges kursen som en ren distanskurs utan seminarier. Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet.

Umeå universitet

Vid Umeå universitets ges en utbildning inom arbetsrätt, vars mål är att ge kunskap om grundläggande principer, aktuella rättsregler och avtalsbildningen på arbetslivets område. Kursen ger en historisk bakgrund varefter de centrala regelkomplexen behandlas bl.a. genom att de studerande ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem som kan uppkomma inom såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen är en fortsättningskurs på grundnivå om 15 högskolepoäng och omfattar heltid.

Högskolan i Dalarna

Vid Högskolan i Dalarna ges en utbildning i arbetsrätt på grundnivå på distans om 7,5 högskolepoäng. Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten och omfattar bland annat genomgång av grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, olika anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskyddet, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagarens arbetsskyldighet samt biförpliktelser. Kursen innehåller även en introduktion till den kollektiva arbetsrätten, föreningsrätt, avtalsförhandlingar, stridsåtgärder, kollektivavtal, arbetstagarinflytande samt rättstvister. Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet.

Högskolan Väst

Högskolan Väst har en fristående kurs på distans om 7,5 högskolepoäng på deltid. Denna utbildning avser att förmedla en översiktlig beskrivning av de arbetsrättsliga normer, dvs. lagar, förordningar och sedvänjor, som reglerar arbetstagarnas relationer med arbetsgivaren. Den omfattar bland annat vad som krävs vid ingående av ett anställningsavtal eller ett kollektivavtal till när det är tillåtet för arbetstagare att strejka. Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet.

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås erbjuder en fristående kurs på distans om 7,5 högskolepoäng på deltid under kvällstid. Utbildningen syftar till att ge den studerande översiktliga kunskaper inom exempelvis individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt och diskriminering. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dess interagerar med varandra. Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet.

start-1-utbildning
quote_pale

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote_pale

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer D. Eriksson
quote_pale

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Hansson